Banner gia tri cot loi - text

van hoa cong ty 1

Con người luôn là cốt lõi cho sự phát triển của xã hội nói chung và các công ty nói riêng. Triết lý kinh doanh của công ty Tanimex là hướng tới sự hoàn thiện đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực và phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có điều kiện học tập và phát huy sáng tạo, chung tay xây dựng và phát triển công ty Tanimex

Trong 34 năm xây dựng và phát triển, các thể hệ lãnh đạo Tanimex đã nhận thức rõ giá trị của văn hóa doanh nghiệp là yếu tố trường tồn cho Tanimex và đã từng bước đặt những nền tảng quan trọng, xây dựng những truyền thống tốt đẹp, tạo nên sự khác biệt rất riêng và hình thành một tài sản vô hình cho Tanimex hôm nay.

Văn hóa được thể hiện ngay từ phong cách lãnh đạo của từng thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc công ty. Áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo đồng thời tạo điều kiện cho CBCNV thể hiện tài năng cá nhân và khuyến khích phát huy sức mạnh tập thể. Hệ thống chính sách , quy chế làm việc và trao đổi thông tin rõ ràng , xuyên suốt, đặc biệt áp dụng các công cụ quản lý chất lượng hiện tại như ISO trong quản lý, ISO trong môi trường .vv.... chính là những điều kiện quan trọng trong chính sách xây dựng văn hóa làm việc tại Tanimex.
 gia tri cot loi 2

Một môi trường làm việc hiện đại cùng sự quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động chính là yếu tố quan trọng để CNV gắn bó lâu dài với Tanimex . Lễ hội truyền thống Tanimex hằng năm được tổ chức mang lại niềm vui và cơ hội để CBCNV tin tưởng rằng tinh thần đoàn kết chính là kim chỉ nam xuyên suốt cho sự phát triển bền vững của công ty. Các thế hệ CBCNV Tanimex cùng chung sống trong một mái nhà và chia sẻ những hệ thống giá trị nhân văn, cùng chung niềm tự hào về công ty , cùng ứng xử theo một văn hóa, cùng chung tay xây dựng nên một Tanimex phát triển bền vững và khác biệt là mục tiêu của toàn công ty.